Opłaty

Informacje o opłatach

Rodzice regulujący opłaty za Przedszkole przelewem zobowiązani są do dokonania przelewów do 10-go dnia każdego miesiąca na podane niżej numery kont bankowych:

Żywienie: 24 1030 1508 0000 0005 5032 5063
Rada Rodziców: 77 1020 1068 0000 1702 0000 2709

Kasa przedszkolna przyjmuje wpłaty gotówkowe od osób deklarujących tę formę płatności do 10-go dnia każdego miesiąca wg wyznaczonego terminu.Opłata za pierwszy dzień nieobecności jest zwracana lub odliczana, jeżeli rodzic (opiekun prawny) poinformuje Przedszkole o nieobecności dziecka, najpóźniej w tym dniu do godz. 9:00. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: pisemnie na karcie zgłoszenia lub drogą mailową na adres: p351.sekretariat@edu.um.warszawa.pl.Informacji dot. wysokości opłat za przedszkole udziela kierownik gospodarczy: p351.kierownik@edu.um.warszawa.pl
z prowadzeniem korespondencji związanej z opłatami za przedszkole

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej, ul. Warchałowskiego 4, 02-776 Warszawa – reprezentowane przez Dyrektora. tel. 22/643 13 69, e-mail: p351@edu.um.warszawa.pl;
2) inspektorem ochrony danych jest Pani Marta Ostasz; e-mail: ursynow.oswiata.iod2@edu.um.warszawa.pl, adres pocztowy: IOD Przedszkole nr 351, Warchałowskiego 4, 02-776 Warszawa;
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci: imię, nazwisko, e-mail jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administracyjni Przedszkola nr 351, osoby wspierające jednostkę w zakresie IT;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres roku szkolnego 2021/2022 oraz przez okres 10 lat po zakończeniu roku szkolnego, a po upływie tego czasu zostaną trwale zniszczone;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pani/Pan  prawo wniesienia  skargi do  Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa