Monitoring

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Przedszkole Nr 351 im. Wandy Chotomskiej, ul. Warchałowskiego 4, 02-776 Warszawa.

 

Monitoring  stosowany  jest  w  celu  ochrony  mienia  oraz  zapewnienia  bezpieczeństwa  uczniów i pracowników na obszarze monitorowanym (zewnętrzny teren: plac zabaw).

Monitoring  nie obejmuje pomieszczeń, w  których odbywają  się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze; pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz logopedyczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, szatni.

Podstawą przetwarzania danych w systemie monitoringu wizyjnego jest art. 6 ust 1 lit e RODO – wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora w zw. z art. 108a i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Dane osobowe przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione:

  • organom publicznym na podstawie przepisów prawa w sytuacji, gdy nagranie stanowi dowód w sprawie, w toczącym się postepowaniu
  • podmiotowi chroniącemu obiekt na podstawie umowy powierzenia
  • firmie/osobie utrzymującej i serwisującej system monitoringu wizyjnego
  • osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią), np. osobom poszkodowanym w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery systemu.

 

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiedniego postępowania.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu – w przypadkach i na zasadach określonych przepisami RODO. Zgłoszenie żądania realizacji prawa należy dokonać w sekretariacie przedszkola. 

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje również prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W  razie  pytań  dotyczących  danych  osobowych  mają   Państwo  również  możliwość  kontaktu  z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu mailowego: ursynow.oswiata.iod2@edu.um.warszawa.pl lub pocztą na adres administratora z dopiskiem „IOD”.