Deklaracja dostępności Przedszkola nr 351 im. Wandy Chotomskiej w Warszawie

Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 351 im. Wandy Chotomskiej w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. brak dymków na zamieszczonych obrazkach
 • 2. brak znaczników ułatwiających automatyczne odczytywanie treści
 • 3. brak dymków nad odnośnikami
 • 4. brak alternatywnych tekstów dla dokumentów skanowanych
 • 5. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ograniczane są do minimum
 • 6. serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów
 • 7. brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
 • 8. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • 9. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki

Wyłączenia

 • 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • 2. niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lidia Gruchała.
 • E-mail: p351@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: 226431369

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 351 im. Wandy Chotomskiej w Warszawie
 • Adres: 02-776 Warszawa, ul. Warchałowskiego 4
 • E-mail: p351@edu.um.warszawa.pl
 • Telefon: +48226431369

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola nr 351 im. Wandy Chotomskiej, ul. Warchałowskiego 4, 02-776 Warszawa


1. Do furtki prowadzi podjazd częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz schody (6 stopni). Furtka otwierana ręcznie. Przycisk samozamykacza na wysokości niedostępnej dla osób niepełnosprawnych.


2. Do przedszkola prowadzą dwa wejścia: główne oraz dodatkowe od strony placu zabaw, używane obecnie ze względu na epidemię COVID-19.
Przed wejściem głównym jest dostępny podjazd częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz schody (2 stopnie). Drzwi otwierane ręcznie, ze względu na wagę mogą stanowić problem dla osoby niepełnosprawnej. Panel domofonu oraz przycisk dzwonka na wysokości niedostępnej dla osoby niepełnosprawnej. Domofon pozwala połączyć się z sekretariatem oraz pokojem kierownika gospodarczego.


Dostęp do wejścia dodatkowego z poziomu chodnika. Panel domofonu na wysokości nieodstępnej dla osoby niepełnosprawnej. Drzwi otwierane ręcznie, ze względu na wagę mogą stanowić problem dla osoby niepełnosprawnej. Za drzwiami klatka schodowa prowadząca do szatni (16 stopni). Brak windy. Dostępny schodołaz.


3. Budynek dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody (26 stopni, 1 spocznik). Placówka dysponuje jednym schodołazem, który na prośbę osoby niepełnosprawnej zostaje uruchomiony i umożliwia dostanie się na drugą kondygnację.


3. Wewnątrz budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.


4. Ze względu na przepisy sanitarno-epidemiologiczne w budynku nie ma toalet ogólnodostępnych. Jest 5 łazienek dziecięcych, 4 przeznaczone dla personelu oraz 1 łazienka uniwersalna. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.


5. Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się parking miejski, bez wydzielonych miejsc parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole dysponuje parkingiem prywatnym, zamykanym, niedostępnym dla osób odwiedzających. Parking prywatny nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.


5. Możliwy jest wstęp z psem asystującym.


6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza PJM na miejscu lub online. W przedszkolu zatrudniona jest osoba posługująca się językiem migowym.